دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، شهریور 1402، صفحه 1-173