بررسی آیین مسیحیت براساس معیارهای عقلی

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات و پاشخگویی به شبهات

چکیده

تردیدی در این نیست که دین مسیحیت بر اساس علت فاعلی از ادیان توحیدی به‌حساب می‌آید؛ به‌این‌معنا که اصل این دین از طرف خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده و از حقانیت برخوردار بوده است؛ منتها این دین در ادامۀ حیات خود این ویژگی را از دست داده و به یک دین بشری تبدیل شده است.
نوشتار حاضر با روش کتابخانه‌ای و به‌صورت تحلیلی ـ انتقادی، آموزه‌های مسیحیت را بر مبنای معیارهای عقل، ارزیابی نموده است. تعارض عقاید اساسی مسیحیت با حکم عقل و نیز وجود گزاره‌ها و آموزه‌های متناقض در کتاب مقدس مسیحیت، دلیل بر عدم حقانیت آن است. عدم جامعیت و ناتوان بودن در پاسخگویی نیازهای معنوی و تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر از علل دیگر ناکارآمدی دین مسیحیت شمرده شده است.

کلیدواژه‌ها