انتخاب دین براساس سنجۀ عقل

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

چکیده

دین ازجمله مباحثی است که متّصف به حق و باطل می‌شود. تشخیص دین حق از باطل برای انتخاب دین و عمل به آموزه‌های آن برای رسیدن به سعادت ابدی اهمیت فراوانی دارد؛ عقل بهترین معیار برای این امر است. پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی در صدد ارائه مستنداتی برای انتخاب دین معقول است.
عقل، انسان را در انتخاب دین مختار قرار نداده؛ بلکه انسان را ملتزم به انتخاب دینی می‌کند که از حیث مبدأ و عدم ستیز آموزه‌های آن با حکم عقل از سلامت کامل برخوردار باشد. انکار دین و پذیرش هر نوع دینی و حق دانستن همۀ آنها در زمان حاضر قابل دفاع نبوده و با معیار عقل سازگار نیست؛ ازاین‌رو باید از بین ادیان موجود دین حق را برگزید. ادیان یهودیت و مسیحیت به‌علت تحریف در کتب آسمانی‌شان، انحراف از اصالت خویش و وجود آموزه‌های مخالف عقل در آنها الزامی در پذیرش چنین ادیانی از سوی عقل نیست؛ بلکه چه‌بسا مورد نکوهش عقل نیز هست. اسلام تنها دینی است که مورد تأیید عقل بوده و معیارهای انتخاب دین حق را دارا است.

کلیدواژه‌ها