دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، فروردین 1403 
عیار نقد سها دربارۀ مهریه و نفقۀ زنان

صفحه 93-110

حمید کریمی؛ محمدکاظم حسینی کوهساری