دفع و رفع شماره ۴ ـ ویژه علوم و معارف قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز

چکیده

« دفع و رفع»، تأملی در شبهات جاری است که تلاش می کند ضمن ارائه پاسخ تفصیلی، موضعی تهاجمی و پیشگیرانه به مسائل و موضوعاتی داشته باشد که زمینه ساز بروز شبهه یا شبهه افکنی در فضای فکری جامعه است.
«قـرآن کریم» تنها کـلام خداوند اسـت که به اجماع مسلمین دچار تحریف نشده و همچنان عطر وحیانی خودرا حفظ نموده است و با گذشت 1400سال همچنان بر وجوه اعجاز آن افزوده میگردد. لــذا بـر آن شـدیـم تـا مهمترین شبهات و ســوالات پیرامون قرآن کریم را در دوعرصه «علوم قرآن» و «معارف قرآن» پاسخ دهیم تا زنگار هر گونه شک و شبهه ای را از دل ها بزداییم.

کلیدواژه‌ها