پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب/ گروه قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

چکیده

عدم اختلاف و تضاد در آیات قرآن، یکی از دلایل صدق بعثت پیامبر خداست و این مسئله را به اثبات می‌رساند که قرآن، فقط از سوی خداوند نازل‌شده است که اگر از سوی خداوند متعال نبود، به‌طور حتم در مطالب آن اختلاف، تناقض و تضادهای بسیاری وجود داشت و خود قرآن در آیۀ 82 سورۀ نساء به این حقیقت اشاره نموده است: «اگر از سوی غیر خدا بود، اختلاف فراوانی در آن می‌یافتید».
از همان ابتدای نزول قرآن، مخالفان سعی می‌کردند از جهات مختلف، ازجمله فرهنگی، با اسلام و قرآن، مبارزه نمایند و به گمان خود، بین آیات قرآن تناقض و اختلاف پیدا کنند که تاریخ نشان می‌دهد هیچ‌یک از آنان در این کار موفق نبوده‌اند و ثابت‌شده است که قرآن از هر اختلاف و ناسازگاری دور بوده است.

کلیدواژه‌ها