بررسی شبهات سها دربارۀ آیات پیدایش زمین و آسمان

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

حوزه علمیه امام خمینی بوشهر

چکیده

مادۀ اولیۀ پیدایش جهان همواره به‌عنوان پرسش مطرح بوده است. «دکتر سها» مدعی است که قرآن‌کریم مادۀ اولیه پیدایش جهان را دود و آب دانسته است و این برخلاف یافته‌های جدید علمی ازجمله نظریۀ «بیگ بنگ» است و پیامبرq آن را از کتاب‌های گذشتگان دریافت نموده است.
پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مراد از ماء در قرآن می‌تواند اشاره به نقش اساسی آب در حیات موجودات باشد و یا مادۀ نخستینی که ویژگی آب را داراست و روایات هم آن را تأیید می‌کند و دخان هم به معنای مادۀ متصاعد از مادۀ سوختنی است؛ یعنی آسمان از مادۀ سوختنی ایجادشده است که این ماده، هر چیزی می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها