دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، مهر 1401، صفحه 1-170 
پژوهش تطبیقی آیۀ رضوان با رویکرد عدالت صحابه

صفحه 17-33

محمدرضا پیری؛ محمدجواد حاجی ابوالقاسم دولابی