نقد شبهۀ مبتنی بودن تربیت اسلامی بر ترس

نویسندگان

چکیده

روش‌های تربیت دو بخش مهم از ساختار هر مکتب تربیتی است. اسلام به‌عنوان آخرین و جامع‌ترین دین، حاوی مجموعه معارف و آموزه‌های لازم و کافی برای صورتبندی یک مکتب تربیتی کامل و جامع است؛ گواینکه صورتبندی علمی آن هنوز آن‌گونه که بایسته می‌نماید، صورت نگرفته است. برخی از مخالفان اسلام با استناد به یکی از روش‌های تربیتی قرآن؛ یعنی روش انذار و تبشیر، ادعا می‌کنند که روش اصلی و یگانه تربیتی اسلام ترساندن و تطمیع کردن انسان‌ها از دوران کودکی و مبتنی بر نوعی روان‌شناسی حیوانی است که آزادی، کرامت و شخصیت انسان را نادیده می‌گیرد. در مقاله حاضر با بررسی اجمالی روش‌های تربیتی اسلام و تبیین اصول و روش‌های تربیتی آن در ارتباط با مسائل کودک و نوجوان و ارائه تبیین اجمالی از راهبردهای تربیتی توصیه‌شده از سوی پیشوایان دین برای سه مقطع هفت ساله، به شبهه حاضر پاسخ گفته‌ایم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing the Suspicion of using Fear and Greed in Islamic Nurture

چکیده [English]

Religious nurture methods are two important parts of the structure of any educational school. Islam, as the last and most comprehensive religion, contains the collection of knowledge and teachings necessary to form a complete and comprehensive school of nurture. However, its scientific structure has not yet been completed as it should be. Some of the opponents of Islam claim that the main and only method of Islamic nurture is to frighten and lure people from childhood, citing one of the Qur'anic methods of nurture, i.e. the method of warning and tidings. Therefore, a kind of animal psychology has been used that ignores the freedom and dignity of the human personality. In the present article, by reviewing Islamic nurture methods in relation to children and teenagers, we have explained briefly the strategies recommended by religious leaders for three consecutive periods of seven years. The research method in this study is descriptive-analytical and the method of collecting information is library type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic nurture system
  • Quranic nurture
  • preaching
  • warning