دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، فروردین 1401، صفحه 1-180 
تجربه‌های نزدیک به مرگ / نشست ‌علمی

صفحه 123-147

رضا محمدی‌شاهرودی؛ محمدجواد رودگر