نقد شبهۀ محدودیت ارادۀ فرزندان در آموزه‌های تربیتی اسلام

نویسندگان

چکیده

اسلام داشتن ارادۀ آزاد، اختیار و حق انتخاب را نه تنها یک حق؛ بلکه اساس تکامل انسان می‌داند؛ با وجود این برخی درصدد القای این شبهه هستند که آموزه‌های تربیتی اسلام ارادۀ آزاد، اختیار و حق انتخاب انسان‌ را محدود می‌سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد است با ارائۀ آموزه‌های تربیتی اسلام به شبهات مطرح دراین‌زمینه پاسخ دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اسلام در نظام تربیتی خود همچون تمامی نظریات دیگر ازجمله اندیشه‌های بی‌دینی و ضد دینی که در راستای تحقق بخشیدن به اهداف خود درتلاش‌اند، اهدافی دارد و در این راستا از روش‌های مختلف بهره می‌گیرد؛ در عین حال روش‌های تربیتی اسلام نه تنها با ارادۀ آزاد، اختیار و حق انتخاب انسان‌ها منافاتی ندارد و محدودکننده آن نیست؛ بلکه در اندیشۀ تربیتی اسلام، آزادی و انتخاب اساس تکامل بوده و دستیابی به اهداف تربیتی در سایۀ انتخاب آگاهانه امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها