دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، فروردین 1398، صفحه 1-160 
منشأ بیماری‌های جسمی از منظر قرآن

صفحه 105-124

حسن رضا رضایی؛ محمدکاظم حسینی کوهساری