بازخوانی کرامت انسان در اندیشه امام خمینی(ره)

نویسنده

چکیده

جایگاه و عزت اعطایی خداوند به انسان او را بدان مرتبه از اهمیت رسانده است که در تبیین ماهیت و جایگاه وجودی او در عالم امکان، آرا و اقوال متعددی مطرح شده است به گونه‌ای که برخی راه افراط پیش گرفته و به نوعی «انسان خدایی» قائل شده‌اند.
ازجملۀ این نگاه‌ها اومانیسم می‌باشد که نوشتار حاضر در این صدد است تا علاوه بر تبیین، نقد و بررسی نگاه اومانیستی به انسان، این موضوع را از نظرگاه تفسیری امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار داده وکرامت حقیقی انسان را در رسیدن به سعادت ابدی از طریق بندگی خدا می‌داند.

کلیدواژه‌ها