نویسنده = حمیدالله رفیعی زابلی
گناه ذاتی و فدا دو بنیاد اساسی آیین مسیحیت

دوره 7، شماره 27، مهر 1401، صفحه 35-49

حمیدالله رفیعی زابلی


بررسی مسئلۀ دلالت معجزه بر صدق نبی و اعجاز ادبی قرآن با تکیه ‌بر شبهۀ بهائیان

دوره 6، شماره 22، تیر 1400، صفحه 85-104

حمیدالله رفیعی زابلی؛ محمود امیریان