بحثی انتقادی دربارۀ دیدگاه‎های روان‌شناختی الحادی در مسئلۀ منشأ دین

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات دبیر و کارشناس گروه کلام و فلسفه

2 مرکز مطالعات

چکیده

یکی از مهم­ترین مسائل فلسفۀ دین و کلام جدید، بحث منشأ دین است. در این­باره دیدگاه‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است. برخی با رویکرد خداگرایانه در پی عاملی ماورائی و غیرمادی برای آن هستند و در مقابل برخی با رویکردی الحادی و با پیش‌فرض عدم وجود خدا با الهی بودن دین مخالفت کرده، برای تبیین دینداری انسان‌ها به عوامل مختلف روان‌شناختی، مردم­شناختی، پدیدارشناختی و جامعه­شناختی تمسک جسته‌اند. عامل ضمیر ناخودآگاه، ترس، بیم‌و‌امید و طبیعت‌گروی برخی از دیدگاه‌های روان‌شناختی الحادی هستند.
این عوامل با مطالعۀ روح و روان انسان و با یک استقرای ناقص اتخاذ شده‌اند که بهره‌ای از استدلال متقن عقلی، نقلی و یا تجربی ندارند.

کلیدواژه‌ها