ضرورت مشارکت مردم در انتخابات

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

چکیده

انتخابات نماد مردم ‎سالاری در هر جامع ه‎ای است که اعتبار آن ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت مردم دارد، به گونه ‎ای که افزایش یا کاهش مشارکت مردم به‎ ‎معنای تقویت یا تضعیف پایه های مردم ‎سالاری است. در نظام اسلامی ایران نیز این مسئله حائز اهمیت فراوان است و ثبات و اقتدار نظام مرهون توجه به این امر است و به همین دلیل دشمنان نظام به دنبال کاهش مشارکت مردم هستند تا پایه ‎های مشروعیت نظام را تضعیف کنند.
این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای ضمن پرداختن به ضرورت ‎های مشارکت مردم در انتخابات، موانعی که منجر به کاهش مشارکت شده را مورد بررسی قرار داده و در پایان راهکارهایی برای فائق آمدن بر این موانع ارائه کرده مانند: آگاهی بخشی و بصیرت افزایی؛ درک احساس مؤثر بودن مشارکت مردم در انتخابات؛ لزوم توجه حاکمیّت به مطالبات عمومی؛ توجه به عدالت اجتماعی و فعّال کردن آن در لایه های مختلف حاکمیّت و اقشار جامعه؛ ایجاد فضای رقابتی سالم در انتخابات؛ ارائة برنامه ها و اهداف از سوی نامزدها؛  پرهیز از نزاع های فردی و جناحی انحرافی؛ پرهیز از سیاه نمایی شرایط کشور؛ گوشزد کردن مسئولیت های ملی و شرعی مردم؛ تشویق به مشارکت در انتخابات از طریق نخبگان جامعه.

کلیدواژه‌ها