دفع و رفع۳ ـ پاسخ به سوالات و شبهات پیرامون شورای نگهبان (ضمیمه فصلنامه پاسخ)

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز

چکیده

«دفع و رفع»، تأملی در شبهات جاری است که تلاش می کند ضمن ارائه پاسخ تفصیلی، موضعی تهاجمی و  پیشگیرانه به مسائل و موضوعاتی داشته باشد که  زمینه ساز بـروز شبهه یا شبهه افکنی در فضای فکری جامعه است. شــورای نگهبان اسـاسـیتـریـن و مـهـمتـریـن نهاد  نظارتی در جمهوری اسلامی است که وظیفه نظارت بر  قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات  از اهم وظایف آن است. در این شماره تلاش میشود تا مهم ترین سوالات و شبهاتی که در موضوع «انتخابات و شورای نگهبان» وجود دارد، بررسی و پاسخی جامع و مناسب ارائه شود.

کلیدواژه‌ها