نقد شبهۀ لزوم فارس بودن پیامبر ایرانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خداوند در قرآن‌کریم می‌فرماید «و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم»؛ براین‌اساس برخی گفته‌اند پس باید پیامبر ایرانیان و فارسی‌زبانان، فارسی‌زبان باشد و وی کسی نیست جز زرتشت! این شبهه در دو مرحله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با شیوۀ مطالعۀ کتابخانه‌ای پاسخ داده شده است. در مرحلۀ اول این ادعا که بنابر قرآن، ‌ایرانیان باید از آیین زرتشت پیروی کنند، نقد شده و به جهان‌شمولی دین اسلام و دلایل آن اشاره گردیده و سپس به عدم‌دلالت قرآن و آموزه‌های اسلام بر این مدعا پرداخته شده و ثابت گردیده که امروزه هیچ دینی با وجود اسلام قابل پیروی نیست.
در مرحلۀ دوم اصل و اعتبار آیین زرتشت بررسی گردیده و این نتیجه به‌دست آمده که این آیین، دین کامل و مناسبی برای ایرانیان و فارسی‌زبانان نیست؛ ‌بلکه در مواردی غیرقابل پیروی بوده و حتی پیروی زرتشتیان در این زمان، ‌مخالف با آموزه‌های آیین زرتشت است؛ ‌زیرا بنابر آموزه‌های ایشان، ‌زرتشتیان باید از دینی پیروی کنند که او از آمدن آن پس از خودش خبر داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Skepticism about the Need for the Iranian Prophet to be Persian

چکیده [English]

God says in the Holy Qur'an, "And We did not send any messenger except [speaking] in the language of his people to state clearly for them". Accordingly, some have said that the prophet of Iranians and Persian speakers should be Persian and so he is none other than Zarathustra! This question has been answered in two stages by descriptive-analytical method and by library study method.
In the first stage, the claim that according to the Holy Qur'an, Iranians should follow the religion of Zoroaster, is criticized and the universality of Islam and its reasons are mentioned. Then, the Holy Qur'an and the teachings of Islam do not imply this claim and it is proved that no religion may be followed today despite Islam.
In the second stage, the origin and validity of Zoroastrianism have been investigated and it has been concluded that this religion is not a complete and suitable religion for Iranians and Persian speakers, rather, in some cases, it has been unacceptable. Even following the current Zoroastrians is contrary to the teachings of the same religion. Since, according to the teachings of Zoroaster, Zoroastrians must follow the religion that he announced after him.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zoroastrianism Persian
 • speakers Islam the prophet of the Iranians
 1. قرآن‌کریم.

  اوستا.

  گات‌ها.

  1. ابن‌اثیر، علی‌بن‌‌محمد، ‌الکامل فی التاریخ، ‌بیروت: ‌دار الصادر، ‌1386ق/ 1966م.
  2. ابن‌بلخی، ‌فارسنامۀ ابن‌بلخی، مصحح: منصور رستگارفسایی، ‌شیراز: ‌بنیاد فارس‌شناسی، ‌1374.
  3. ‌ابوریحان‌بیرونی، محمد‌بن‌احمد، ‌تحقیق ما للهند، ‌‌چاپ‌دوم، ‌‌بیروت: ‌عالم الکتب، ‌‌1403ق.
  4. الهامی، ‌داود، «بحثی درباره مجوس»، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی کلام اسلامی، ‌شمارۀ 32، زمستان ‌1378، ص 54ـ70.
  5. ــــــــــــــ، ‌ایران و اسلام، ‌قم: مکتب اسلام، ‌1374.
  6. بارتلمه، ‌کریستیان، ‌زن در حقوق ساسانی، ‌ترجمۀ ناصرالدین صاحب‌الزمانی، ‌تهران: بنگاه مطبوعاتی عطایی، ‌1337.
  7. بویس، ‌مری، ‌تاریخ کیش زرتشت، ‌ترجمۀ ‌همایون صنعتی‌زاده، ‌تهران: توس، ‌1374.
  8. ــــــــــــــ، جستاری در فلسفۀ زرتشتـی (مجموعه مقالات)، ‌ترجمۀ سعید زارع، قم: ‌دانشگاه ادیان و مذاهب، ‌1388.
  9. ــــــــــــــ، ‌چکیده تاریخ کیش زرتشت، ‌‌ترجمۀ همایون صنعتی‌زاده،‌ تهران: ‌صفی‌علیشاه، ‌1377.
  10. ــــــــــــــ، ‌زرتشتیان، ‌باورها و آداب دینی آنها، ‌ترجمۀ ‌عسکر بهرامی، ‌چاپ‌سوم، تهران: ققنوس، ‌1382.
  11. پورداود، ‌ابراهیم، ‌اوستا؛ کهن‌ترین کتاب آسمانی در زمان ایران باستان، ‌تهران: اساطیر، ‌1378.
  12. تفضّلی، ‌احمد و ژاله آموزگار، ‌اسطورۀ زندگی زردشت، ‌تهران: ‌نشرچشمه، ‌1386.
  13. توفیقی، ‌حسین، ‌آشنایی با ادیان بزرگ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگا‌ه‌ها (سمت): مؤسسۀ فرهنگی طه: مرکز جهانی علوم‌اسلامی، 1379.
  14. جعفری، ‌ابوالقاسم، ‌بررسی باستان‌گرایی و نو زردشتی‌گری، ‌قم: ‌مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ‌1397.
  15. حبیبی، ‌عبدالحی، ‌تاریخ مختصر افغانستان، ‌کابل: ‌سنبله، ‌1346.
  16. حرّعاملى، محمد‌بن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل‌البیت(علیهم السلام)، 1409ق.
  17. حسینى‌زبیدى واسطى، سیدمحمدمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، 1414ق.
  18. حسینی‌عاملی، ‌سیدجعفر مرتضی، ‌الصحیح من سیرة النبی الأعظم(صلی الله علیه وآله وسلم)، تهران: سحرگاهان، 1419ق/ 1377.
  19. حکمت، ‌علی‌اصغر، ‌تاریخ ادیان، ‌تهران: علمی و فرهنگی، ‌1383.
  20. ‌دوستخواه، ‌جلیل، اوستا: کهن‌ترین سرودها و متن‌های ایرانی‌، تهران‌: مروارید، 1370.
  21. دیاکونوف‌، میخائیل میخائیلوویچ‌، تاریخ ایران باستان‌، ترجمۀ روحی ارباب، ‌‌‌چاپ‌دوم، تهران: علمی و فرهنگی، ‌1380.
  22. دینوری، احمدبن‌داود و عبدالمنعم عامر، الأخبار الطوال، ترجمۀ جمال‌الدین شیال، قم: ‌منشورات رضی، ‌1368.
  23. رضازاده شفق، صادق، ‌تاریخ ادبیات ایران، ‌تهران: امیرکبیر، ‌1341.
  24. رضى، ‌هاشم، ‌ادیان بزرگ جهان، تهران: فروهر، ‌1360.
  25. زینر، ‌رابرت چارلز، ‌طلوع و غروب زرتشتی‌گری، ‌ترجمۀ ‌تیمور قادری، تهران: امیرکبیر، ‌1389.
  26. سبحانی‌تبریزی، ‌جعفر، ‌مفاهیم القرآن، ‌چاپ‌چهارم، ‌قم: ‌مؤسسۀ امام صادق(علیه السلام)، ‌1421ق.
  27. شهزادی، ‌رستم، ‌زرتشت و آموزش‌های او، ‌تهران: فروهر، ‌1371.
  28. شیخ‌صدوق، ابن‌بابویه، محمد‌بن‌على، ‌توحید، قم: ‌مکتبة الصدوق، [بی‌تا].
  29. صادقى تهرانى، ‌محمد، ‌ترجمان فرقان تفسیر مختصر قرآن‌کریم‏، ‌قم: ‌شکرانه‏، ‌1388.
  30. طباطبایی، ‌محمدحسین، ‌ترجمۀ المیزان، ‌ترجمۀ ‌محمدباقر موسوى‌همدانى، ‌چاپ‌پنجم، ‌قم: ‌دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم‏، ‌1374.
  31. طبری، أبوجعفر محمد‌بن‌جریر، تاریخ الأمم و الملوک‌‌، ‌بیروت: ‌دار الکتب العلمیة، ‌[بی‌تا].
  32. طوسی، ‌محمد‌بن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ‌تحقیق: ‌تصحیح و تعلیق: ‌محمدباقر بهبودی، ‌قم: مکتبة مرتضویة لإحیاء آثار الجعفریة، 1351.
  33. عفیفی، ‌رحیم، ‌اساتیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی، ‌تهران: ‌توس، ‌1383.
  34. فخررازى، ‌محمد‌بن‌عمر، ‌التفسیر الکبیر (‌مفاتیح الغیب)، ‌‌چاپ‌سوم، بیروت: ‌دار إحیاء التراث العربی‏، ‌1420ق‏.
  35. قرائتى، ‌محسن، ‌تفسیر نور، ‌تهران: ‌مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن‏، ‌1388‏.
  36. قلقشندی، احمدبن‌علی، صبح الأعشی فی صناعة الإنشاء، ‌‌قاهره: دار الکتب المصریة، ‌1340ق
  37. کریستن‌سن، ‌آرتورف، مزداپرستی در ایران قدیم‌: ملاحظاتی دربارۀ قدیمی‌ترین عهود آیین زرتشتی و تحقیقات در باب کیش زرتشتی ایران، ‌ترجمۀ ‌ذبیح الله صفا، تهران: دانشگاه تهران، ‌۱۳۴۵.
  38. گرشاسب‌چوکسی، ‌جمشید، ‌ستیز و سازش، ‌ترجمۀ نادر ‌میرسعیدی، ‌‌‌چاپ‌سوم، تهران: ققنوس، ‌1386.
  39. مسعودی، ‌ابوالحسن على‌بن‌حسین، ‌مروج الذهب و معادن الجوهر، ‌ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، ‌چاپ‌پنجم، ‌تهران: علمى و فرهنگى، ‌1374.
  40. ــــــــــــــ، مروج الذهب و معادن الجوهر، ‌‌چاپ‌دوم، قم: ‌منشورات دار الهجرۀ ایران، ‌1404ق/1984م.
  41. معین، محمد، مزدیسنا و ادب پارسی، ‌تهران: دانشگاه تهران، 1394.
  42. مهرین، ‌مهرداد، ‌تمدن ایران باستان، ‌تهران: بنگاه مطبوعاتی عطایی، 1338.
  43. ناس، ‌جان بایر، تاریخ جامع ادیان، ‌ترجمۀ ‌علی‌اصغر حکمت، ‌تهران: علمی و فرهنگی، ‌1392.
  44. ــــــــــــــ، تاریخ جامع ادیان، ‌ترجمۀ علی‌اصغر حکمت، ‌چاپ‌پنجم، ‌‌تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ‌1370.
  45. یعقوبی، ابن‌واضح، احمدبن ابی‌یعقوب، ‌تاریخ یعقوبی، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، ‌‌چاپ‌دوم، تهران: ‌بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ‌1347.