‌تبیین حکمت‌های محدودسازی گسترۀ آزادی‌ها در شریعت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آزادی همواره یکی از نیازها و آرزوهای بشر بوده است؛ ازسوی‌دیگر زندگی سالم و بهنجار انسان‌ها در کنار هم، ‌بدون محدودشدن آزادی ‌توسط قانون، ‌امکان‌پذیر نیست. با این وجود یکی از شبهات مخالفان علیه اسلام و دیگر ادیان الهی این است که دین، ‌محدود‌کننده خواسته‌ها و غرائز انسانی است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تبیین اجمالی خاستگاه و جایگاه قانون در نظام اجتماعی و توضیح برخی از حکمت‌های احکام فقهی و اخلاقی اسلامی مانند حفاظت از مصالح انسانی، ‌شکوفاکردن فطرت و زمینه‌سازی و توجه‌دادن انسان‌ها به نیازهای عالی، ‌به این شبهه پاسخ داده‌ است.

عنوان مقاله [English]

Explanation the Wisdom of Restricting the Range of Freedoms in Islamic Sharia

چکیده [English]

Jurisprudential permission to curse or not is one of the most important and dubious issues that has been discussed throughout the history of Islam. Even, how much blood has been shed under this pretext and many people have been persecuted for blasphemy and cursing others. The present study has investigated the issue of curses in Islam and the Shiite religion (from the perspective of the Holy Quran and narrations) using a descriptive-analytical method and a library study.

As a result, cursing is permissible for some sinners, but swearing is not allowed under any circumstances. It is forbidden according to Sharia because swearing and cursing pits Muslims against each other and causes bloodshed between them. It is also necessary for Muslims to respect each other and to exercise restraint, because the enemies of Islam seek to divide them.

The Shiites have no right to curse the companions of the Prophet (PBUH) on the pretext that disavowal is necessary for others, and the Sunnis should not follow this disgusting method by claiming that the Shiites are heretics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • curse
 • Shiite religion
 • permission
 • Wahhabism
 • Salafism
 1. قرآن‌کریم.

  1. جوادى‌آملى، ‌عبداللّه، ‌تفسیر موضوعی قرآن‌کریم، ‌ج3، ‌قم: ‌اسراء، ‌1390.
  2. ــــــــــــــ، ‌تفسیر موضوعى قرآن: ‌سیرۀ رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) در قرآن، ج8، ‌قم: ‌اسراء، ‌1379.
  3. ــــــــــــــ، ‌حیات حقیقی انسان در قرآن، چاپ‌پنجم، ‌قم: ‌اسراء، ‌1389.
  4. حرّعاملى، محمد‌بن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، ‌‌بیروت: ‌دار إحیاء التراث العربی، ‌1388ق.
  5. خسروپناه، ‌عبدالحسین، ‌انتظارات بشر از دین، ‌قم: ‌پژوهشگاه فرهنگ و‌ اندیشۀ اسلامی، ‌۱۳۸۲.
  6. خویی، ‌میرزا حبیب‌الله، ‌ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، ‌قم: ‌بنیاد فرهنگی امام مهدی#، ‌1372.
  7. شفیع‌آبادی، ‌عبدالله و غلامرضا ناصری، ‌نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، ‌چاپ‌سیزدهم، ‌تهران: ‌مرکز نشر دانشگاهی، ‌1386.
  8. شولتز، دوآن، ‌نظریه‌های شخصیت، ‌ترجمۀ یوسف کریمی و همکاران، چاپ‌چهارم، ‌تهران: ارسباران، ‌1383.
  9. ‌صدر، محمدباقر، ‌اقتصادنا، تحقیق: ‌مکتب‏الإعلام الإسلامى، ‌قم: دارالصدر، ‌1375.
  10. طباطبایی، ‌سیدمحمدحسین، ‌تفسیر المیزان، ‌ترجمۀ محمدباقر موسوی‌همدانی، ‌چاپ‌بیست‌ودوم، ‌قم: ‌دفتر انتشارات اسلامی، ‌1386.
  11. ــــــــــــــ،‌ تفسیر المیزان، ‌‌قم: ‌اسماعیلیان، ‌[بی‌تا].
  12. ــــــــــــــ، ‌شیعه در اسلام، ‌قم: ‌بوستان کتاب قم، ‌1392.
  13. عظیمیان، ‌مریم و سعید بهشتی، «بررسی فلسفه و قلمرو حجاب در اسلام و آثار تربیتی آن»، ‌دوفصلنامۀ تربیت اسلامی، ‌سال چهارم، شمارۀ 8، بهار و تابستان ‌1388، ص 75ـ103.
  14. کلینی‌رازی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1365‏.
  15. مصباح‌یزدی، ‌محمدتقی، ‌پرسشها و پاسخها، ‌‌قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، ‌1380.
  16. ــــــــــــــ، ‌خدا‌شناسی، ‌چاپ‌سوم، ‌قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، ‌1396.
  17. مطهرى، ‌مرتضى، ‌اسلام و مقتضیات زمان، ‌‌تهران: ‌صدرا، ‌1378.
  18. ــــــــــــــ، ‌اصول تعلیم و تربیت اسلامی از دیگاه شهید‌مرتضی مطهری، ‌تهران: ‌صدرا، ‌1384.
  19. ــــــــــــــ، ‌تعلیم و تربیت در اسلام، ‌چاپ‌چهل‌و‌یکم، ‌تهران: ‌صدرا، ‌1383.
  20. ــــــــــــــ، ‌سیری در سیرۀ نبوی، ‌تهران: ‌صدرا، ‌1374.
  21. ــــــــــــــ، ‌فطرت در قرآن، ‌چاپ‌پنجم، ‌تهران: ‌صدرا، ‌1390.
  22. ــــــــــــــ، ‌فلسفۀ اخلاق، ‌تهران: ‌صدرا، ‌1367.
  23. ــــــــــــــ، ‌مجموعه آثار، ج2 (مقدّمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی)، ‌تهران: ‌صدرا، ‌1378
  24. ــــــــــــــ، ‌مجموعه آثار، ‌ج3، ‌تهران: ‌صدرا، ‌1374.
  25. ــــــــــــــ، ‌مجموعه آثار، ج8، ‌تهران: ‌صدرا، ‌1378.
  26. میردریکوندی، ‌رحیم، «‌رابطه شخصیت با نظام‌های ارزشی از دیدگاه آلپورت (با نگاه ویژه به ارزشی دینی)»، ‌مجلۀ معرفت، سال دوازدهم، شمارۀ 64، فروردین‌ماه ‌1382، ص76ـ82.