اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدباقر پورامینی

کلام سَلَفی مدیر مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه

pouramini47gmail.com

سردبیر

حمید کریمی

کلام اسلامی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

karymiiust.ac.ir

مدیر اجرایی

محمدکاظم حسینی‌کوهساری

محمدکاظم حسینی‌کوهساری

khk1362yahoo.com

ویراستار

علـی‌اصغر فـروتن

ویراستار مرکز

forotangmail.com

اعضای هیات تحریریه

ابوالحسن بکتاش

سیاست مدیر گروه سیاست و جامعۀ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

abolhasan.baktash.agmail.com

امیرعلی حسنلو

مدیر گروه تاریخ و سیرۀ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

hasanloo1349yahoo.com

احمدرضا دردشتی

شبهه یابی مدیر گروه شبهه‌شناسی مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

porsesh.ahmad.rezagmail.com

نصرالله درویشی

زبان معاونت پژوهش مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

darvishi1113gmail.com

عزالدین رضانژاد

استاد جامعةالمصطفی(ص) العالَمیه

rezanejad39yahoo.com

حسن‌رضا رضایی

استادیار جامعةالمصطفی(ص) العالَمیه

hasanreza.rezaeegmail.com

عبدالرحیم رضاپور

دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم مدیر گروه فلسفه و کلا م اسلامی
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه علمیه قم

javad.rezapouryahoo.com

حمید کریمی

کلام اسلامی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

karymiiust.ac.ir

حسن معلمی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

h.moalemi50gmail.com