روابط حقوقی و اخلاقی زوجین از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

روابط بین زوجین، از جمله موضوعات مهم در قرآن است، البته برای فهم درست دیدگاه قرآن در مورد روابط همسران، می‌بایست مجموع دستورات آن مورد توجه قرار گیرد، با این حال کسانی به برخی از آموزه‌های قرآن در این زمینه خرده می‌گیرند. بررسی و نقد چنین دیدگاهی نسبت به قرآن در مورد روابط بین زوجین مستلزم توجه به دو نکته کلی است: یکی نگاه قرآن به جایگاه و وظایف زوجین، دوم تبیین مسئلۀ نشوز و قیمومیت.
قرآن برای مردان ترجیح حقوقی قائل نیست؛ نسبت به «تمکین»، مرد داراى حق و زن عهده‏دار تکلیف و نسبت به «نفقه»؛ زن داراى حق و مرد عهده‏دار تکلیف است که در صورت تخلف، هر کدام «ناشز» یا «ناشزه» محسوب می‌گردند. قیومیت شوهر و اطاعت از او نیز در مواردی است که دستورات او با دین اسلام موافق باشد.

کلیدواژه‌ها