اثبات علوم دنیایی پیامبر صلی الله و علیه و آله با تکیه بر نقد حدیث تأبیر نخل (گرده‌افشانی درختان خرما)

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

1 مرک مطالعات

2 مرکز مطالعات

چکیده

نوشتاری که پیش رو دارید، نویسنده، شبهه ابن‌خلدون را ـ که به استناد حدیث جعلی «تأبیر نخل»، علوم طبیعی و دنیایی پیامبر صلی الله علیه و آله را فراتر از عرف زمانه ندانسته ـ بررسی کرده و با دقت در منابع، سند، متن و دلالت حدیث مذکور، آن را جعلی یافته است.
در ادامه، حجیت گفتار پیامبر و امامان در زمینه علوم طبیعی را با استناد به آیات و روایات اثبات کرده و با آوردن مصادیقی از کلام آنها نشان داده است که علوم ائمه فراتر از زمان خود بوده ‌است. نویسنده اشکالات مطرح شده را ناشی از عدم فهم احادیث یا وجود ضعف در سند آنها دانسته و با اشاره به حدیث تأبیر نخل، آن را مخالف قرآن و احادیث صحیح برشمرده است.

کلیدواژه‌ها