نگاهی انتقادی به وجوب پرداخت مکرر خمس اموال

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی دلائل فقهی عدم وجوب پرداخت مکرر خمس اموال و دارایی‌ها می‌پردازد و این نتیجه به‌دست می‌آید که از منظر فقه، پرداخت دوبارۀ خمس مالی که یکبار خمس آن پرداخت شده، واجب نیست و خمس به این مال، تعلق نمی‌گیرد. برای این گزارۀ فقهی چندین دلیل وجود دارد؛ ازجمله اینکه این فتوا طبق برخی روایات صحیح بوده و سیرۀ متشرعه نیز آن را تأیید می‌کند و نیز از مسلمات ادوار فقه می‌باشد و در کتاب‌های فقهی از شهرت زیادی برخوردار است. در مقابل این نظر مشهور فقهی، برخی بر این باورند که اسلام برای مقابله با ثروت‌اندوزی و نیز ایجاد برکت در اموال به‌وسیله گردش مالی با پرداخت خمس، قائل به لزوم پرداخت مکرر خمس اموالی است که حتی در گذشته خمس آن پرداخت شده است و بیان می‌کنند که تحریف بزرگی از سوی فقها ایجاد شده که منجر به عدم پرداخت خمس مکرر چنین اموالی از سوی مردم شده است؛ این رأی، به‌صورت علمی و مستدل مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت، دیدگاه مشهور فقها مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها