بازخوانی انتقادی اساسنامة عرفان کیهانی (حلقه)

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

بازگشت دوباره بشر قرن بیست‌ویکم به معنویت، زمینة پیدایش معنویت‌های نوپدید(کاذب) را به‌دنبال داشته است که عرفان کیهانی(حلقه) در کشور ما به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین آنها معرفی می‌شود؛ لذا در این نوشتار برآنیم که مباحث و اصول این جریان معنوی را که از سوی آقای محمدعلی طاهری در کتاب «عرفان کیهانی(حلقه)» به‌عنوان اساس‌نامة این جریان، بیان گردیده است، در حوزة نظری و عملی با رویکرد تحلیل عقلی و مقایسه با عرفان اصیل اسلامی ارزیابی و سنجشِ بیطرفانه کنیم تا به شناختی صحیح و دقیق از مبانی آن دست یافته، ارزش و جایگاه آن را دریابیم.

کلیدواژه‌ها