الهیات و هوش مصنوعی / نشست علمی

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

آنچه پیش‎روی دارید مجموعه از نشست‎هایی با موضوع « الهیات و هوش مصنوعی» انجام گرفته است؛ در این نشست‎های علمی به مباحثی چون مفاهیم و تعاریف اساسی دربارۀ هوش مصنوعی، الهیات و اخلاق، هوش مصنوعی از منظر فلسفه و الهیات و نیز در ادامه به جایگاه ایران در زمینه هوش مصنوعی و توصیه‎های مقام معظم رهبری اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها