درآمد بر کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

تلاش تفکر سکولار و سیطره نظام‎های برآمده از آن، در کنار زرق و برق ظاهری تمدن مادی از یک‎سو و بروز برخی کاستی‎ها و ضعف‎ها، در نظام جمهوری اسلامی، با وجود همه پیشرفت‎ها و دستاوردها به‎عنوان یگانه نمونه عینی نظام مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام شیعی در عصر حاضر از دیگر سو، تشکیک‎ها و شبهاتی پیرامون اصل کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام در عصر حاضر، به همراه داشته است. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به ارزیابی کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام و پاسخ برخی شبهات در این زمینه پرداخته شده و نشان داده می‎شود، اندیشه اسلامی با برخورداری از استحکام منطقی و اتقان مبانی، در عین قابلیت سازواری با تحولات و الزامات متنوع و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای روز بشر و نظام سازی متناسب با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی مختلف، از کارآمدی مناسب برخوردار است. بحران‎ها و چالش‎های تفکر و نظام‎های سکولار و توفقیات نسبی نظام جمهوری اسلامی با وجود همه دشمنی‎ها، مانع تراشی‎ها و ضعف‎ها، بستر مناسبی برای ارائه الگوی شایسته حیات بشری بر پایه اندیشه غنی اسلام را ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها