جامعیت قرآن از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

پژوهشگر عرصه قرآنی

چکیده

امروزه بشر نیازمند به وجود مجموعه ای از رهنمودها، دستورات و قوانینی است که پاسخ‌گوی نیازهای او در راه دست‌یابی به سعادت، رشد و پیشرفت در هر عصر و زمان باشد که در صورت نبود آن احکام و قوانین انسان از دست‌یابی به تکامل و تعالی بازمی‌ماند. مقاله پیش‎رو به صورت تحلیلی ـ توصیفی به بررسی جامعیت قرآن و نقش اساسی و بنیادین آن در سعادت ابدی انسان پرداخته است.
در این نوشتار در مورد جامعیت قرآن، به سه دیدگاه ارائه شده است: دیدگاه اوّل معتقد است، جامعیت قرآن بدین معنا است که این کتاب الهی جامع علوم اوّلین و آخرین بوده، و مشتمل بر مسائل جزئی و کلی، در همه علوم است. دیدگاه دوم؛ قرآن را کتاب هدایت دانسته، و تنها به ذکر کلیات مباحث هدایت انسان به سوی سعادت بسنده کرده است. دیدگاه سوم؛ در واقع تعدیل دو نظریۀ پیشین است. به این معنا که از یک‎سو همۀ علوم بشری در ظواهر قرآن وجود ندارد و هدف اصلی آن را هدایتگری به سوی خدا دانسته و از سوی دیگر، قرآن با فراخواندن مردم به سوی دانش، تفکر و ... استخراج مسائل و موضوعات جزئی را به متخصصان امر سپرده است.
بررسی این دیدگاه‌ها و اثبات جامعیت قرآن بر اساس دیدگاه سوم، موضوع این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها