صحت سنجی ادعای بیعت امام سجاد علیه السلام با یزید

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

مرکز مطالعات

چکیده

یکی شبهاتی که دربارۀ زندگانی امام سجاد8 و عملکرد آن حـضرت در برابر یزید مطرح شده شبهه «بیعت امام سجاد8 با یزید و سانسور علماى شیعه» است. با توجه به روایت صحیح السندی که کلینی در کافی دربارۀ بیعت امام سجاد8 با یزید نقل کرده و در آن روایت، امام به بندگی یزید اعتراف کرده، این گمانه شکل گرفته که آن حضرت در حقیقت با حاکم ظالم زمان خویش سازش کرده است. در این میان علمای شیعه نیز متهم به پنهان‌کاری این روایت شده‌اند! بررسی شبهه با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع حدیثی و آثار پژوهشی‌ای که دربارۀ امام سجاد8 به نگارش درآمده نشان می‌دهد که روایت مذکور هرچند از نظر سندی ایرادی ندارد، اما از جهت محتوایی ایراداتی جدّی بر آن وارد است. ادعای پنهان‌کاری علمای شیعه نیزـ به جهت نقل این روایت توسط بسیاری از علما و نویسندگان شیعی ـ قابل پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها