پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب

نویسنده

چکیده

فصلنامۀ پاسخ با توجه ‌به رسالت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه‌ـ یک بخش از نشـریه را به درج تعدادی از پرسش‌ها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروه‌های علمی این مرکز بررسی و پاسخ‌ داده ‌شده اختصاص داده است. در این بخش به‌اختصار حاصل برخی از این پـژوهش‌ها برای استفاده پژوهشگران محترم و مخاطبان عزیز نشریۀ پاسخ ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها