بررسی تحلیلی مناسبات حوزه و نظام اسلامی با تأکید بر دیدگاه امام خامنه‌ای

نویسنده

چکیده

موضوع «نسبت بین حوزه و نظام اسلامی» از مسائل مهم سیاسی تاریخ معاصر به شمار می‌آید.این مهم به‌ویژه به‌خاطر تأسیس نظام جمهوری اسلامی توسط روحانیت از اهمیت دوچندان برخوردار است. این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و نیز تحلیل محتوا است درصدد پاسخ به این پرسش است که «نسبت بین حوزه و نظام اسلامی از منظر امام خامنه‌ای چگونه تحلیل می‌شود؟» نتیجۀ این پژوهش این است که از منظر مقام‌معظم‌رهبری جریانات سیاسی حوزه، عموماً به دو دستۀ جریان موافق و مخالف با انقلاب تقسیم می‌شوند. رابطۀ جریان موافق با انقلاب در حوزه و حکومت، تنگاتنگ، تعاملی و حمایتی باید باشد. ایشان به چهار شبهۀ برآمده از این مسئله، جواب می‌دهند که شامل نقض استقلال حوزه‌ها، دورماندن از درس و بحث، قداست‌زدایی از پیکرۀ حوزه و روحانیت و شبهۀ آخوند حکومتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical study of the relationship between the seminary and the Islamic government with an emphasis on the opinions of Imam Khamenei

چکیده [English]

Abstract
The issue of "the relationship between the seminary and the Islamic government" is one of the most important political issues in contemporary history. This is especially important because of the establishment of the Islamic Republic by the clergy. This descriptive-analytical research seeks to answer the question: "How is the relationship between the seminary and the Islamic government analyzed from the perspective of Ayatollah Ali Khamenei?" The result is that from the opinions of the Supreme Leader, the political groups of the seminary are generally they are divided into two groups, those who are in favor and those who are against the revolution. The relationship between the group in favor of the revolution in the seminary and the government should be close, interactive and supportive. The group who are in favor of the revolution respond to four doubts: violation of the seminary's independence, distance from education, de-sanctification of the seminary and the clergy, and suspicion of the government's clergy.

Abstract
The issue of "the relationship between the seminary and the Islamic government" is one of the most important political issues in contemporary history. This is especially important because of the establishment of the Islamic Republic by the clergy. This descriptive-analytical research seeks to answer the question: "How is the relationship between the seminary and the Islamic government analyzed from the perspective of Ayatollah Ali Khamenei?" The result is that from the opinions of the Supreme Leader, the political groups of the seminary are generally they are divided into two groups, those who are in favor and those who are against the revolution. The relationship between the group in favor of the revolution in the seminary and the government should be close, interactive and supportive. The group who are in favor of the revolution respond to four doubts: violation of the seminary's independence, distance from education, de-sanctification of the seminary and the clergy, and suspicion of the government's clergy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seminary
  • Islamic system
  • relationship between seminary and government
  • secularism