بررسی رابطۀ اهل‌بیت (ع)و ایرانیان

نویسنده

چکیده

علی‌رغم آنکه تاریخ علاقۀ ایرانیان به اسلام و اهل‌بیت پیامبر مکرم اسلام(ص)به صدر اسلام می‌رسد و امروز نیز ایران اسلامی به محبت و پیروی از ائمۀ معصومین(ع) شناخته می‌شود، برخی تلاش دارند قلب‌ها را از محبت اهل‌بیت(ع)پیامبر(ص) برگردانند؛ تمسک به برخی روایات غیرمعتبر و تحریف متون ازجمله شیوه‌هایی است که در شبهه‌افکنی از آن استفاده می‌کنند؛ در این پژوهش به بررسی روایتی منسوب به امام حسین(ع) پرداخته‌شده که در آن ایرانیان، دشمن اهل‌بیت(ع) معرفی‌شده‌اند؛ با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی روایت مذکور و روایات دیگر ازاین‌دست موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید که روایت مذکور ازلحاظ سندی اعتبار نداشته و قابلیت نسبت دادن ندارد؛ نکتۀ دوم اینکه آنچه نسبت داده شده به فرض صحت استناد، مورد تحریف به زیاده قرارگرفته است؛ نکتۀ سوم اینکه ترجمه‌ای غیرکارشناسی از روایت ارائه شده به‌گونه‌ای که معنای روایت تحریف‌شده است؛ نکتۀ چهارم اینکه برفرض صحت استناد، صحت ترجمه و عدم تحریف در متن به روایات معارض توجهی نشده است؛ درحالی‌که روایات متعددی در تمجید و تکریم ایرانیان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between Ahl u-Bayt (as) and Iranians

چکیده [English]

The history of Iranians' interest in Islam and the Ahl al-Bayt of the Holy Prophet of Islam (AS) reaches the beginning of Islam, and even today, Islamic Iran is known for the love and following of the infallible Imams (AS). Some people try to cast doubt on this issue by insisting on some unreliable traditions and distorting religious texts. In this research, a hadith attributed to Imam Hussein (a.s.) has been investigated, in which the Iranians are introduced as the enemy of the Ahl al-Bayt (peace be upon them). Using library sources and descriptive methods, the mentioned hadith and other similar hadiths have been investigated. It was found that it is not authentic from the point of view of a document and cannot be attributed. Another thing is that assuming the authenticity of the reference, this hadith has been distorted a lot. Thirdly, a non-expert translation of that hadith has been presented in such a way that its meaning is distorted. Fourthly, even assuming the correctness of the citation and translation, as well as the absence of distortion in the text of this hadith, the contrary hadiths have not been paid attention to. While there are many other hadiths praising and honoring Iranians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranians
  • Ahl al-Bayt (peace be upon them)
  • Imam Hussein (AS)
  • Distortion
  • Citation