مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی «انفسنا» در آیۀ مباهله از دیدگاه شیعه و سنی

نویسندگان

چکیده

مفسران شیعی و بسیاری از مفسران اهل‌سنت، در تفسیر آیۀ‌ مباهله، امام علی(علیه السلام) را نفس پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) شمرده‌اند. البیته این که امام علی(علیه السلام) نفس پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) است؛ به معنای حقیقی عینیت ذاتی دو نفس نیست، بلکه مراد از نفسیت امام علی(علیه السلام)، مساوات آن حضرت با پیامبر در فضائل و کمالات است. از این تساوی، عصمت امام علی(علیه السلام)، نیز استفاده می‌شود. به زعم برخی از علمای اهل‌سنت در تفسیر آیه، واژۀ «انفسنا» به شخص رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) منحصر است و شامل امام علی(علیه السلام) نخواهد شد. نگارنده با روش توصیفی ـ تحلیلی، بعد از نقد این دیدگاه، نظریۀ اطلاق «انفسنا» نسبت به امام علی(علیه السلام) را اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها