علل و زمینه‌های مواجهۀ نظامی پیامبر با یهود بنی‎قریظه

نویسنده

چکیده

برخی با دستاویز قراردادن گزارشاتی از کتاب تاریخی طبری، شبهه‌ای را مبنی بر تعداد بالای اعدامی‌‌ها و برخورد قهرآمیز پیامبر(ص)، القا می‌کنند و حال آنکه در این جریان، قبیلۀ بنی‎قریظه که از قبایل یهودی ساکن مدینه بودند، در سال پنجم هجری به جهت تبانی با مشرکان، نقض پیمان، ایجاد تفرقه و کوشش برای ازبین بردن حکومت اسلامی، اقدام نموده که توسط مسلمانان اعدام شدند. در این نوشتار، قانونی بودن اتخاذ این تصمیم با استناد به دلایل معتبر، اثبات خواهد شد. از جمله اینکه پیامبر به مردان بنی‎قریظه فرصتی برای بازگشت داده بود ولی آن‎ها عمداً آن را نپذیرفتند و خود اعدام را اختیار کردند. نکتۀ دیگر، در مورد تعداد نفرات اعدام شده است که با توجه به شواهد و قراین تاریخی، مبالغه صورت گرفته و نمی‌تواند صحت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها