بررسی و تحلیل چرایی عدم نگارش کتاب توسط امام صادق(ع)

نویسندگان

چکیده

یکی از شبهاتی که دربارۀ امام صادق(ع) وارد شده، عدم علم حضرت، به جهت عدم نگارش کتاب است و همین امر، عاملی برای زیر سؤال بردن تمام روایات صادره از سوی این امام(ع) شده است. البته یکی از راه‌های کسب معرفت، استفاده از نقل و روایات در معارف دینی است که به میزان اعتبار آن، دارای ارزش معرفتی است. لذا از یک سو، انکار مطلق روایات، باعث نابودی علوم متعددی مانند تاریخ، علوم قرآن، تفسیر و حدیث می‌گردد و از سوی دیگر، با دلایل متقن و برهانی علم الهی و لدنی امام(ع) به اثبات رسیده است. از این رو بافرض قبول عدم نگارش کتاب، توسط امام صادق(ع)، این امر لزوماً به معنای عدم علم حضرت(ع) نیست، علاوه بر آنکه باید علل این عدم نگارش واکاوی شود. یکی از عوامل مهم در عدم نگارش کتاب توسط امام صادق(ع)، وجود خفقان و فشار سیاسی در زمان ایشان است. نگارش کتاب، بهانه و سندی زنده برای حکام جائر، برای آزار و اذیت مضاعف به شیعیان ‌بود. وجود شاگردان بی‌شمار، که هر یک دارای کتاب یا کتاب‌های متعدد علمی هستند، بهترین سند برای اثبات علم استاد به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها