تحلیل و نقد انگارۀ ارتباط حجاب با فرهنگ مرد سالاری

نویسنده

چکیده

پوشش زنان، یکی از موضوعات فقهی و اخلاقی اسلامی به شمار می‌آید. پوشش اسلامی زنانه، دارای ابعاد گوناگون معرفتی، انگیزشی، هیجانی و رفتاری است. بدون تردید، یکی از چیزهایی که بر شکل و ساخت اجتماعی اثرگذار است، پوشش زنان می‎باشد. تحلیل‌های مخالف حجاب اصرار دارند تا حجاب و پوشش اسلامی را محصول و معلول ساخت قدرت در جوامع سنتی مردسالار معرفی کرده و وانهادن آن را مهم‌ترین راه آزادی و کرامت و احقاق حقوق اجتماعی زنان نشان دهند. مقاله پیش‌رو با ارائه تبیین‌های معرفتی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی اثبات می‌کند که پوشش زنان اگرچه با ساخت اجتماعی مناسبات دو سویه دارد، اما ارتباط مستقیمی به ساخت قدرت در جوامع سنتی ندارد و ریشه‌های عمیق‌تر و محکم‌تری در ساخت شخصیت فرد و جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها