بررسی علل بیماری‌های واگیردار در قوم بنی‌اسرائیل از منظر قرآن

نویسندگان

چکیده

در قرآن به قصص بنی‌اسرائیل بیش از داستان‌های دیگر اهمیت داده و سرگذشت آن‌ها را مایۀ عبرت آیندگان می‌شمرد. یکی از این موارد، ابتلاء قوم بنی‌اسرائیل به بیماری‌های واگیردار بوده که در چند آیه به صورت تلویحی بدان اشاره شده است. لذا نوشتار پیش رو، در پی‌پاسخ به این سؤال اصلی است که علل بیماری‌های واگیر‌دار در قوم بنی‌اسرائیل از منظر قرآن چه بوده است؟
این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به صورت تطبیقی به این نتیجه رسیده است که در قرآن به صورت صریح به بیماری‌های واگیردار اشاره نشده، اما در سه آیه این مطلب با کمک قرائن و احادیث و با ابزار لغت و تطبیق با علوم قابل برداشت است. از طرف دیگر، علل مُعِدِّۀ بیماری‌ها خود بنی‌اسرائیل بوده‌اند و خداوند علت مُوجِده بوده و به سبب نافرمانی وی فرار از جهاد، بیماری را وسیله‌ای برای عذاب آن‌ها قرار داده است.

کلیدواژه‌ها