سیر تاریخی بیماری‌های واگیردار در ممالک اسلامی و نوع مواجهه با آن

نویسنده

چکیده

بیماری‌های واگیردار همواره یکی از تهدیدات جدی جوامع انسانی بوده است. امروزه بی‌گمان ابزارهای قدرتمند علمی، بهداشتی و شناخت در کاهش و کنترل آن‌ها تأثیر بسزایی دارد؛ از این‌رو انسان امروزی در قیاس با زمان‌های گذشته که آگاهی کافی نبود، بهتر می‌تواند با بیماری‌های کشنده مقابله کند؛ از جمله این بیماری‌های شناخته شده وبا و طاعون بوده است که هر از گاهی در ممالک اسلامی بیماری‌های واگیرداری همانند طاعون عمواس و طاعون‌های دیگر با تلفات انسانی گسترده تهدید می‌شد. مواجهه با این بیماری مهم است؛ در این مقاله ضمن بررسی سیر این بیماری‌ها به نوع مواجهه و رفتارها و بازتاب‌ها اشاره شده است؛ توان علمی انسان به حدی پیشرفت کرد که برای پیش‌گیری و کاستن از شیوع بیماری‌ها واکسن، پادزهر و داروی پیش‌گیرانه و بازدارنده از شیوع آن‌ها کشف کرد. دین اسلام دستورات بهداشتی پیشگرانه قابل توجهی برای جوامع بشری داده است که نیازمند بازتبیین و ارائۀ روشمند است؛ چنان‌که ره‌آورد آن‌‌، ترقی چشم‌گیری در مبارزه با بیماری‌ها فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها