تبیین رابطۀ گناهان جدید در بروز بلایای جدید در جوامع بشری

نویسنده

چکیده

پیدایش ویروس کرونا تحولات شگرفی را در جهان پدید آورد. با ظهور این بیماری و ناتوانی انسان‌ها در مقابلۀ با آن، پرسش‌هایی مطرح شد، مانند این‌که آیا این بیماری نوعی عذاب الهی است؟ آیا کرونا صرفاً یک پدیدۀ طبیعی است یا یک شرّ اخلاقی و ناشی از اعمال انسان‌هاست؟ آیا تبیین‌های علوم تجربی با رابطۀ غیبی بین گناهان و بلایا منافاتی دارد؟ و بالاخره پرسش اصلی این‌ است که آیا ممکن است این بیماری واگیردار جدید نتیجۀ گناهان جدید بشر است؟ مقالۀ پیش‌رو با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومانD و با روش تحلیلی و نقلی درصدد اثبات این است که گناهان جدید بشر به‌طورقطع در پیدایش بلایای طبیعی و غیرطبیعی جدید مؤثر هستند. توجیهات علوم تجربی تعارضی با تحلیل‌های معنوی ندارد و دانش روز نمی‌تواند تأثیر غیرمادی رفتارهای بشر را در پیدایش برخی امور نفی کند. لذا تأثیر برخی از گناهان جدید در پیدایش مدل جدید از عذاب به‌طور دقیق نمی‌توان اثبات کرد. همان‌گونه که ناشی شدن یک بلا و بیماری جدید را نمی‌توان نتیجۀ قطعی یک گناه بی‌سابقه دانست.

کلیدواژه‌ها