بررسی نسبت تحریف قرآن به تفسیر شیعی علی‌بن‌ابراهیم قمی

نویسندگان

چکیده

تحریف‌ناپذیری قرآن از‌جمله باورهایی است که شیعه و سنی بدان پافشاری می‌کنند؛ برخی با استناد به روایات ضعیف، کتاب‌های غیرمعتبر و روایات تفسیر نزولی، شیعه را متهم به تحریف‌پذیری قرآن می‌کنند!؟
نوشتار پیش‌رو به این سؤال اصلی پاسخ می‌گوید که آیا علی‌بن‌ابراهیم قمی با توجه به وجود احادیث تحریف‌نما، معتقد به تحریف قرآن بوده است؟ در این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای علوم اسلامی تنظیم شده است، این نتیجه به‌دست آمده که این تفسیر متعلق به علی‌بن‌ابراهیم نیست؛ بلکه ابوالفضل عباس‌بن‌محمد، روایاتی را از تفسیر علی‌بن‌ابراهیم گردآوری کرده است؛ پس نمی‌توان با استناد به این کتاب، علی‌بن‌ابراهیم را از قائلان به تحریف‌پذیری قرآن دانست. علاوه‌براین، احادیث ادعا شده، به معنای تفسیر و توضیح آیات است نه اینکه الفاظ نازل شده تحریف شده باشد!

کلیدواژه‌ها