نقد شبهۀ مخالفت آموزه‌های اسلام با پیشرفت مادی و اقتصادی

نویسندگان

چکیده

توسعۀ اقتصادی و رفاه مادی از مسائل مهم امروز جوامع انسانی است. قابل انکار نیست که کشورهای غربی در این بخش به پیشرفت‌ها و موقعیت‌های بالاتری دست یافته‌اند، اما کشورهای اسلامی عمدتاً با مشکلات و موانع متعددی در این راه روبه‌رو هستند. برخی از افراد پیشرفت غربیان را محصول نگاه فلسفیِ مادی آنان به جهان دانسته و علت عقب‌ماندگی برخی از کشورهای اسلامی را التزام به الاهیات اسلامی می‌دانند؛ چراکه از دید این افراد، اسلام دینی آخرت‌گرا است و به پیشرفت مادی و توسعۀ اقتصادی نگاه مثبتی ندارد. دیگر اینکه اسلام با آرزوهای بلند که لازمۀ پیشرفت مادی است، مخالف است و بر تقدیرگرایی زیر عنوان قضا و قدر تأکید دارد و روشن است که این سه مسئله از موانع مهم زندگی پیشرفته مادی است. در نوشتار حاضر با تبیین اجمالی نگاه اسلام به سه مسئلۀ آخرت‌گرایی، آرزواندیشی و تقدیرگرایی به شبهۀ حاضر پاسخ داده‌ایم. روش تحقیق در این مقاله توصیفی، تحلیلی و اجتهادی است.

کلیدواژه‌ها