رابطۀحق مادری و سقط جنین حق مادری و سقط جنین

نویسنده

چکیده

سقط جنین، از دوران گذشته تا به امروز، همواره از چالش های مهم در زندگی اجتماعی بشر بوده است. از منظر فقه اسلام، سلب حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان، آزادی سقط جنین را با دشواری های جدی مواجه نموده است؛ چنانکه با بررسی آیات و روایات در این زمینه، و با توجه به اهمیت جان یک انسان و حرمت دماء در حقوق اسلام، ممنوعیت سقط چنین و حق حیات او مورد حمایت قانون هم قرار گرفته است. اما با این وجود، همواره شبهات و تزاحمات حقوقی در این مسئله وجود داشته است. با توجه به اینکه از سقط جنین، در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، به قتل تعبیر شده است و در کتاب های فقهی برای اسقاط عمدی جنین گاهی دیه و در برخی موارد قصاص درنظر گرفته اند؛ لذا علی‌رغم وجود دیدگاه‌های تسهیل کننده سقط در جهان امروز، از نظر اسلام، جز در موارد ضرورت، سقط جنین مجاز نیست.