رفتارشناسی پیامبر(ص) با توهین‌کنندگان به ایشان

نویسنده

چکیده

پیامبراکرم(ص) جلوۀ کامل عطوفت و مهربانی بود؛ به گونه‌ای که در اندک زمانی از میان جمع زیادی از مردم جاهل و فاقد هرگونه برتری علمی و تمدنی ‏انسان‌هایی تربیت کرد که دارای ویژگی‌های ممتاز بشری از ایثار، علم و دیگر فضایل شدند. گروهی از آنان در اوج قله‌های انسانیت ‏قرار گرفتند و در انسان‌سازی دارای مکتب و بینش شدند. رسول‌خدا(ص) در رسالت و قبل از آن به امانت و مهرورزی شهره بود، پس از ‏رسالت معیارهایی در رفتار با دیگران حتی دشمنان داشت که برمبنای مدیریت الهی و الهام‌شده از وحی بود. بخشش حضرت در بیشتر ‏موارد از قوانین فراتر بود. دشمنان کینه‌توز در برابر این مهربانی پیامبر(ص)، برای نابودی حضرتش از شکنجه تا جنگ و ترور توطئه نمودند. قاطعیت همراه با عفو از اصول و معیارهای حفظ نظم و قانون در هر جامعه‌ای است که اگر این پشتوانه نباشد، هیچ ضمانتی برای ‏حفظ و دوام حیات جوامع نخواهد بود؛ ازاین‌روی در مقابل دشمنان ستیزه‌جوی و توطئه‌‏گران متجری، وضع قوانین بازدارنده ضروری است و باید با برهم‌زنندگان نظم و امنیت و اهانت‌کنندگان به مقدسات ازجمله ‏رسول‌الله(ص) و دیگر پیشوایان دین برخورد قاطعانه و پیشگیرانه صورت گیرد و عاملان آن مجازات شوند‎.‎

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavior of the Prophet Muhammad (PBUH) towards those who insulted him

چکیده [English]

The Holy Prophet (PBUH) was the perfect manifestation of mercy, compassion and kindness; in such a way that in a short period of time, among ignorant people and lacking any scientific and civilizational superiority, he trained human beings who had excellent characteristics of self-sacrifice, wise and other values. A group of them reached the heights of humanity and reached school and enlightenment in humanization. The Messenger of God (PBUH) was famous for his trust and compassion in his mission and before that. After his mission, he had criteria in dealing with others, even enemies, which were all based on divine laws and revelation.
In most cases, the pardon of the Prophet (pbuh) was beyond the law, but his enemies, contrary to the kindness of the Prophet (pbuh), did not give up torture, war and terror in order to destroy him. Behavioral decisiveness, along with forgiveness, is one of the principles and criteria for maintaining law and order in any society, without which there will be no guarantee for the preservation and survival of societies. It is therefore necessary to establish deterrent laws against militant and conspiratorial enemies. Conspiracies and disturbers of order and security and those who insult the sacred (including the Messenger of God- pbuh- and other religious leaders) should be dealt with decisively and preventively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prophet of Mercy (PBUH)
 • love and tolerance
 • enemies
 • Conspirators
 • Principles
 • Criteria
 • insult to the sacred and the Prophet (PBUH)
 1. قرآن‌کریم

  1. ابن‌أثیر، عزالدین أبوالحسن على‌بن‌محمد الجزرى، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، بیروت: دار‌الفکر، 1409ق.
  2. ــــــــــــــ، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار‌الصادر، 1385ق.
  3. ابن‌‏اسحاق، محمد‌بن‌اسجاق بن یسار، سیرة ابن‌‏اسحاق، تحقیق سهیل زکار، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، 1410ق.
  4. ابن‌‏حنبل، احمد‌بن‌محمد، مسند الإمام أحمد‌بن‌حنبل‏، بیروت مؤسسة الرسالة، ‏1416ق.‏
  5. ابن‌‏خلدون، عبدالرحمن‌بن‌خلدون، تاریخ ابن خلدون، ترجمۀ عبدالمحمد آیتى، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1363.
  6. ابن‌‏سعد، محمد‌بن‌سعد بن منیع الهاشمی البصری، الطبقات الکبرى، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دار‌الکتب العلمیة، 1410ق.
  7. ابن‌‏سید‌الناس، أبوالفتح محمد، عیون الأثر فى فنون المغازى و الشمائل و السیر، تعلیق ابراهیم محمد رمضان، بیروت: دار‌القلم، 1414ق ـ 1993م.
  8. ابن‌‏عبدالبر، أبوعمر یوسف‌بن‌عبدالله، الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، تحقیق على محمد البجاوى، بیروت: دار‌الجیل، 1412ق ـ 1992م.
  9. ابن‌کثیر، عمادالدین اسماعیل‌بن‌کثیر، البدایة و النهایة، بیروت: دار‌الفکر، 1407ق
  10. ابن‌‏منظور، ابی‌الفضل جمال‌الدین محمد‌بن‌مکرم، لسان العرب، چاپ‌سوم، بیروت: دار‌الصادر، 1414ق.
  11. ابن‌‏هشام، عبدالملک‌بن‌هشام، السیرة النبویة، بیروت: دار‌المعرفة، [بی‌تا].
  12. آیتی، محمدابراهیم‏، تاریخ پیامبراسلام‏، چاپ‌ششم، تهران: دانشگاه تهران، 1366.
  13. بحرانى، سید‌هاشم، البرهان فى تفسیر القرآن، تحقیق: قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة، قم: بنیاد بعثت، 1416ق.
  14. بخارى، محمد‌بن‌اسماعیل، صحیح البخاری، چاپ‌دوم، مصر: لجنة إحیاء کتب السنة، 1410ق.
  15. بلاذرى‏، احمد‌بن‌یحیی، أنساب الأشراف، بیروت: دارالفکر، ‏1417ق.
  16. ــــــــــــــ، فتوح البلدان, قم, منشورات مکتبة الارومیه, 1404ق.
  17. بلاغی، محمدجواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم: بنیاد بعثت، 1420ق.
  18. بیهقى، ابوبکر احمد‌بن‌حسین، دلائل النبوة، ترجمۀ محمود مهدوى دامغانى، تهران: علمى و فرهنگى، 1361.
  19. حسن‌ابراهیم، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمۀ پاینده, چاپ‌دهم, تهران: جاویدان، 1380.
  20. حلبی، علی‌بن‌ابراهیم، السیرة الحلبیة، چاپ‌دوم، بیروت: دار‌الکتب العلمیة، 1427ق.
  21. راغب‌اصفهانى، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم الدار الشامیة، 1412ق.
  22. سمرقندی، نصربن‌محمد، تفسیر السمرقندی، بیروت: دارالفکر، 1416ق.
  23. شهیدى، سیدجعفر، «عبداللّه‌بن‌سعد بن ابى سرح»، مجلۀ یغما، سال 25، شمارۀ یازدهم، بهمن‌ماه 1351، ص658ـ667.
  24. شیخ‌حرعاملی، محمد‌بن‌حسن، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل‌البیت(ع), 1409ق.
  25. ‏شیخ‌مفید، نعمان‌بن‌محمد, الإرشاد, قم: مؤسسة آل‌البیت(ع), 1413ق.
  26. صالحى‌شامى، محمد‌بن‌یوسف، سبل الهدى و الرشاد فى سیرة خیر العباد، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بیروت: دار‌الکتب العلمیة، 1414ق.
  27. طبرسى، فضل‌بن‌حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى‏، قم: مؤسسة آل‌البیت(ع), 1417ق.
  28. طبرسى، فضل‌بن‌حسن، ‏تفسیر جوامع الجامع، تهران: دانشگاه تهران‏، 1377.
  29. ــــــــــــــ، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، چاپ‌سوم، تهران: ناصرخسرو، 1372.‏
  30. ــــــــــــــ، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، چاپ‌دوم، نجف: المکتبة الحیدریة، 1385ق.
  31. طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ (ترجمه پاینده), چاپ‌چهارم, تهران, اساطیر 1368.
  32. ــــــــــــــ، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ طبری)، بیروت: دار‌التراث، چاپ‌دوم، 1387ق.
  33. طوسی، ابی‌جعفر محمدبن‌حسن، التبیان فى تفسیر القرآن‏، دار‌احیاء التراث العربى، بیروت: [بی‌تا].
  34. طیب، سید‌عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ: دوم، تهران: اسلام، 1378.
  35. عیاشى، محمد‌بن‌مسعود، کتاب التفسیر، تهران: چاپخانه علمیه اسلامیه، 1380ق.
  36. ــــــــــــــ، کتاب التفسیر، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران: چاپخانه علمیه، 1380ق.
  37. غزالى، محمد، احیاء علوم‏ الدین، بیروت: دارالکتاب‏العربى، [بی‌تا].
  38. فیض‌کاشانى، ملامحسن، الأصفى فى تفسیرالقرآن، تحقیق: محمدحسین درایتى و محمدرضا نعمتى قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1418ق.
  39. قرشى، سید‌على اکبر، قاموس القرآن، چاپ‌ششم، تهران: دار‌الکتب الإسلامیة، 1371.
  40. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، بیروت: دارالضواء، [بی‌تا].
  41. م‍ت‍ق‍ی‌هندی‌، ع‍ل‍ی‌‌بن‌ح‍س‍ام‌ال‍دین، کنز العمّال ف‍ی س‍ن‍ن ‌‌الاق‍وال‌ و‌الاف‍ع‍ال‌، بیروت: مؤسسة الرساله، 1409ق.
  42. مجلسى، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت: دارالوفاء 1403ق.
  43. محدث‌نورى، حسین‌بن‌محمدتقى، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل‌البیت(ع)، 1408ق.
  44. مسعودی، علی‌بن‌حسین، التنبیه و الاشراف، قاهره: دارالصاوی، [بی‌تا].
  45. مطهرى، مرتضی، مجموعه‏ آثار، (سیری در سیرۀ نبوی)، تهران: صدرا، 1386.
  46. مقریزی، احمد‌بن‌علی، إمتاع الأسماع، بیروت: دار‌الکتب العلمیة، 1420ق.
  47. مکارم‌شیرازی ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب اسلامیه، 1374.
  48. نیشابوری، مسلم‌بن‌حجاج، صحیح مسلم، مصر: دار‌الحدیث، ‏1412ق‏.
  49. هیکل، محمدحسین، حیات محمد(ص)، [بی‌تا].
  50. واقدی، محمد‌بن‌عمر واقدی، المغازى، چاپ‌سوم، بیروت: مؤسسة الأعلمى، 1409ق.
  51. یعقوبی، احمد‌بن‌واضح، تاریخ یعقوبی، بیروت: دارالصادر [بی‌تا].