نقد نظریۀ مشروط بودن جواز اجرای احکام فقهی اسلام به اجرای کل احکام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

احکام و قوانین اسلام در ارتباط با یکدیگر پیوستگی و پیوند خاصی دارند. چنین پیوندی در قوانین نشان از شارع عالم و حکیمی دارد که با دید جامع و به روشی حکیمانه قوانین را آن گونه وضع کرده که همۀ آنها به مثابۀ قانونی واحد و یکپارچه است که دارای اجزاء مختلف است. همۀ آنها در یک قاب، نمایانگر یک تصویر شفاف، کامل و زیبا است. اما برخی از این مزیت این‌گونه برداشت کرده‌اند: حال که احاطۀ علمی کامل به همۀ قوانین واقعی اسلام (به علت عدم حضور امام معصومِ عالم به تمام جوانب اسلام) و همچنین امکان تطبیق همۀ قوانین را نداریم باید از اجرای احکام دست بکشیم. پاسخ به این برداشت‌ها در قالب جواب‌های نقضی و حلّی در این مقاله با روش تحلیلی ـ نقلی آمده است که بارزترین آنها، پذیرش وجود مصلحت در اقامه و انجام تک‌تک قوانین است که چیزی غیر از مصلحت به‌هم پیوستگی قوانین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the theory of the conditionality of the implementation of jurisprudential rules to the possibility of implementing all the rules of Islam

چکیده [English]

The rules and laws of Islam have a special connection with each other. Such a construction indicates the existence of a wise and prudent legislator who, with a comprehensive and wise view, has enacted the laws in such a way that they are all as one and the same (although they may have different components). All of them in one frame, represent a clear, complete and beautiful image. However, some have interpreted this advantage as follows: Now that a complete scientific coverage of all the true laws of Islam, due to the absence of the Infallible Imam (as) who is knowledgeable in all aspects of Islam and also the impossibility of applying all regulations, the execution of the rulings must be stopped.
The answers to these perceptions are conveyed in the form of analytical-solution answers in this article by analytical-traditionary method. The most obvious of these arguments is the consideration of the principle of "expediency" in the formulation and implementation of singular laws, which focuses on an element separate from the expediency of "integration" of laws.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic laws
 • partial and general implementation of Islamic laws
 • return to Islam
 • the need to establish all Islamic laws
 • real interests
 1. قرآن‌کریم

  1. انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادة، قم: کنگره جهانی شیخ‌اعظم انصاری، 1415ق.
  2. حرّعاملى، محمد‌بن‌حسن، وسائل الشیعة، قم: مؤسسۀ آل‌البیت(ع)، 1409ق‎‎.
  3. دشتی، محمد، ترجمۀ نهج‌البلاغه، قم: مؤسسۀ انتشارات مشهور، 1397.
  4. شیخ‌صدوق، ابن‌بابویه، محمد‌بن‌على، المقنع، قم: مؤسسۀ امام‌هادی(ع)، 1415ق.
  5. شیخ‌طوسی، محمد‌بن‌حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1407ق.
  6. شیخ‌مفید، محمد‌بن‌نعمان، المقنعه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1410ق.
  7. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1374.
  8. عاملی‌کرکی، علی‌بن‌حسین (محقق‌کرکی)، رسائل محقق کرکی، قم: دفتر نشر اسلامی، 1409ق.
  9. علامۀحلّى، حسن‌بن‌یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیه، قم: مؤسسۀ امام‌صادق(ع)، 1420ق.
  10. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، محقق: علی اکبر غفاری، چاپ‌چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1407ق‏.
  11. مراغی، سیدمیر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
  12. موسوی‌‌خمینی(ره)، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)، 1380.
  13. نجفی، محمدحسین (صاحب‌جواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1404ق.
  14. هاشمی‌خراسانی، منصور، بازگشت به اسلام، [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].