مروری بر دستاوردهای استکبارستیزی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران در سال پنجاه‌وهفت باتوجه‌به ماهیت ضداستکباری آن، از همان ابتدا خیزشی علیه نظام‌سلطه در جهان به شمار می‌رفت و پس از سقوط رژیم پهلوی که وابستگی تمام به آمریکا داشت، انقلاب اسلامی ایران جهت‌گیری‌های خود را در برابر نظام‌سلطه ادامه داده و به‌رغم اینکه این مواضع به‌حق است، برخی مدعی هستند که این رویکرد نه‌تنها هیچ فایده‌ای برای ما بعد از پیروزی انقلاب نداشته؛ بلکه ضرر آن بیشتر بوده است، این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد آن است تا با بررسی برخی از آثار و پیامدهای استکبارستیزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله حفظ صلح و امنیت، شکست دشمن، کاهش هزینه‌ها، حفظ عزت و اقتدار ملت ایران و ... نقش مهم و تأثیرگذار آن را در عرصه‌های بین‌المللی مورد سنجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


  1. آشوری، داریوش، دانشنامۀ سیاسی، چاپ‌شانزدهم، تهران: مروارید، 1378.
  2. بیانات مقام‌معظم‌رهبری در مراسم سی‌امین سالگرد رحلت امام خمینی6، 14/03/1398.
  3. تیموری، ابراهیم، تحریم تنباکو: مقاومت منفی در ایران، تهران: جیبی، 1358.
  4. روزناو، جمیز، «پیچیدگی و تناقض‌های جهانی‌شدن»، ترجمۀ احمد صادقی، مجلۀ سیاست خارجی، سال سیزدهم، شمارۀ چهارم، زمستان 1378، ص19ـ33.
  5. گولد، جولیوس و کولب، ویلیام، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر پرهام و همکاران، تهران: مازیار، 1392.
  6. گیدنز، آنتونی، جهان رهاشده، گفتارهایی دربارۀ یکپارچگی جهانی، ترجمۀ علی‌اصغر سیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران: علم و ادب، 1379.
  7. لاتوش، سرژ، غربی‌سازی جهان (اهمیت، وسعت و حدود حرکت به سوی یکپارچگی جهان)، ترجمۀ فرهاد مشتاق صفت، تهران: سمت، 1379.
  8. والرستاین‌، ایمینوئل موریس‌، سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلتیک و ژئو کالچر)، ترجمۀ پیروز ایزدی، تهران: نی، 1377.
  9. Wallerstein, Imanuel (1974), The Modern World System, New York: A Cademic Press.